Garantija

* Pircējam ir tiesības divu gadu laikā no pirkuma datuma iesniegt sūdzību Pārdevējam par preces trūkumiem.
* Ja tiek atklāts defekts, par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, bet ne vēlāk kā kalendāro mēnesi pēc defekta atklāšanas.
* Ja Pārdevējam ir iemesls šaubīties, par preces defekta izcelsmi (ražošanas defekts vai patērētāja vaina), defekta iemesli jāpierāda ekspertīzes slēdzienā.
* Pirmajos sešos mēnešos pēc pirkuma Pārdevējam ir pienākums pierādīt defekta cēloni.
* Pēc sešiem mēnešiem pierādīšanas pienākumu uzņemas Pircējs.
* Izmaksas (pasta, kravas, darbaspēka un materiālu), kas saistītas ar Preču trūkumu novēršanu, sedz Pārdevējs.
* Sūdzību pamatā ir pārdevēja izrakstīts rēķins / piegādes pavadzīme. Dažos izstrādājumos ir arī neskarta sērijas numura ierīce. Ja ierīces sērijas numurs ir bojāts vai nav salasāms, Pārdevējam ir tiesības atteikt bezmaksas garantijas remontu.
 
* Strīdus starp tirgotāju un patērētāju var izšķirt tiesu struktūras, pie kurām patērētājs var vērsties, lai atrisinātu domstarpības ar Pārdevēju. Latvijā Patērētāju strīdu izskata Patērētāju tiesību aizsardzības birojs. Tai ir strīdu izšķiršanas struktūras loma starp patērētājiem un tirgotājiem ārpustiesas kārtībā.
 
* Strīdus ir iespējams atrisināt arī caur tiešsaistes platformu ec.europa.eu/odr
 
1. Garantijas periods
 
1.1. Pārdevējs pastarpina ražotāja garantijas par pārdotajām precēm, bet ne ilgāk kā divus gadus, juridiskai personai - vienu gadu.
1.2. Pārdevējam ir pienākums novērst defektus garantijas laikā, ko ražotājs norādījis garantijas noteikumos.
1.3. Garantijas laiks tiks piemērots no piegādes dokumenta piegādes datuma.
1.4. Garantijas laikā veikts garantijas serviss nepagarina garantiju.
 
2. Garantijas izpilde
 
2.1. Garantijas apkalpošanas pamatā ir pārdevēja izrakstīts rēķins / piegādes pavadzīme un ierīce ar nebojātu sērijas numuru. Ja ierīces sērijas numurs ir bojāts vai nav salasāms, Pārdevējam ir tiesības atteikt bezmaksas garantijas remontu.
 
3. Garantija neattiecas uz:
 
3.1. Darbības traucējumi un fiziskas traumas, ko izraisījusi nejauša vai tīša ievainošana vai svešķermeņi (svešķermeņi, šķidrumi, kukaiņi, liekie putekļi utt.).
3.2. Nepareizas elektrisko sistēmu darbības traucējumi un fiziski bojājumi (zemējuma vada trūkums, ierīces elektronikas, kontaktligzdas, elektrības un telefona pārsprieguma un pārtraukuma utt. bojājumi).
3.3. Traucējumi un fiziski bojājumi, kas radušies neoriģinālu detaļu vai nepiemērotu piederumu lietošanas rezultātā.
3.4. Traucējumi, ko izraisījusi apkope vai pārveidojumi, ko veikusi persona, kuru nav pilnvarojis Pārdevējs.
3.5. Traucējumi nepareizas aprīkojuma lietošanas vai ekspluatācijas instrukcijas neievērošanas dēļ.
3.6. Darbības traucējumi, ko izraisījis zibens vai citi dabas spēki.
3.7. Garantija neattiecas uz kustīgu mehānisku detaļu nodilumu.
 
 
* Tā kā ir daudz dažādu zīmolu, vairumā gadījumu preces ir jānosūta uz ārvalstīm garantijas remontam. Piegāde, remonts un atgriešana prasa laiku. Šajā sakarā, pērkot no mums, lūdzu, ņemiet vērā garantijas remontam nepieciešamo laiku.